ΟΡΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα σεμινάρια XDREAM απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες και αποβλέπουν στην εκπαίδευση των προσώπων αυτών με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους των δραστηριοτήτων τους. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα σεμινάρια XDREAM, με την εξόφληση των διδάκτρων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

1. Διαδικασία εγγραφής:

Κατ’ αρχάς, κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής, που αντιστοιχεί στο σεμινάριο, το οποίο ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει. Οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται αναρτημένες στο site www.manosdaskalakis.com με σχετικές οδηγίες υποβολής. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης ή ενημερωτικό σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής του (σε περίπτωση που δεν λάβει αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσει αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι έγκυρη ή να αναζητήσει τα σχετικά e-mail στα ανεπιθύμητα). Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος ενδεχομενος απαιτηθεί να αποστείλει αντίγραφα των δικαιολογητικών, που θα του ζητηθούν (ανάλογα με το Σεμινάριο, το οποίο έχει επιλέξει να λάβει μέρος). Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εξόφληση των διδάκτρων όπως ορίζετε από την ιστοσελίδα του www.manosdaskalakis.com. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να μνημονεύεται στο σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος καθώς και το επιλεγμένο σεμινάριο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος επαγγελματίας που έχει επαγγελματικό ΑΦΜ, ενώ για όσους δεν έχουν ΑΦΜ και ξεκινούν τώρα θα εξετάζετε το αίτημα και η καταλληλότητα. Στα σεμινάρια δεν μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε παρόμοιους τύπους εμπορικής ενασχόλησης του Μάνου Δασκαλάκη, καθώς και συμμετοχή ή διεξαγωγή σεμιναρίων όπως E-learning. Για την παράκαμψη του παραπάνω όρου θα εξετάζετε επίσης το αίτημα από την διεύθυνση για την καταλληλότητα.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί συμμετοχή με στοιχεία – ανταγωνιστή του Μάνου Δασκαλάκη, ο Μάνος διατηρεί το διακαίωμα να μην δεχτεί τη συμμετοχή και να επιστρέψει τα χρήματα της συγκεκριμένης συμμετοχής.

3. Διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφής:

Μετά την εξόφληση των διδάκτρων εκτός eshop ticket, οι συμμετέχοντες, οφείλουν  να ενημερώσουν με email στο info@manosdaskalakis.com, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.
Σημειώνεται ότι η θέση στο σεμινάριο δεν κατοχυρώνεται μόνο με την υποβολή της ηλεκτρονικής ή έγγραφης αίτησης συμμετοχής. Η συμμετοχή στα σεμινάρια λογίζεται ως έγκυρη μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί με κατάθεση των διδάκτρων και ακολούθως η τηλεφωνική επιβεβαίωση από τον κάθε εκπαιδευόμενο η απο ηλεκτρονικό τρόπο οπως eshop.

4. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό Σεμινάριο:

Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγγραφα, που θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους με τον εγγεγραμμένο συμμετέχοντα σ’ αυτά. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • Την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε χώρο, που κάθε φορά επιλέγει ο διοργανωτής.

 • Παροχή του εκπαιδευτικού υλικού των εισηγήσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

 • Επιπλέον υλικό, όπου απαιτείται, σε συνεννόηση με τους εισηγητές.

 • Βεβαίωση παρακολούθησης κατόπιν αιτήσεων του συμμετέχοντα.

 • Καφέ και σνακ στα διαλείμματα.

5. Παροχή υλικού εκπαίδευσης:

Όλο το υλικό της εκπαίδευσης παρέχεται αποκλειστικά από το διοργανωτή. Επίσης, όλο το υλικό της εκπαίδευσης που παραδίδεται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διοργανωτή (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του υλικού κάθε σεμιναρίου, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την έγγραφη άδεια και συναίνεση του διοργανωτή.

6. Πρόγραμμα Σεμιναρίων:

Σε περίπτωση αναβολής κάποιας ημερίδας ή εισήγησης για λόγους ανωτέρας βίας (ακραίες καιρικές συνθήκες, ασθένεια του εισηγητή ή κάποιο άλλο γεγονός εξίσου έκτακτο) ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία, κατά την οποία θα αναπληρωθεί η αναβλημένη εισήγηση. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τις αλλαγές είτε των ημερομηνιών διεξαγωγής είτε του χώρου διεξαγωγής της εκπαίδευσης (προς τούτο θα πρέπει να παρακολουθούν συχνά την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, από τη στιγμή που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε κάποιο σεμινάριο).

7. Επιστροφή διδάκτρων:

Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος:

 • ακυρώσει τη συμμετοχή του,

 • δεν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,

 • επιλέξει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να διακόψει την παρακολούθησή του.  

Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετέχων μπορεί κατόπιν συνεννόησης με το διοργανωτή είτε να ζητήσει την αντικατάστασή του από άλλο πρόσωπο είτε να μεταφέρει τη συμμετοχή του σε κάποιο μελλοντικό σεμινάριο του διοργανωτή.

8. Απουσίες συμμετεχόντων:

Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται κατά την 1η εισήγηση του σεμιναρίου για τον αριθμό των απουσιών, που μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι το πέρας του σεμιναρίου. Σε περίπτωση, που οι εκπαιδευόμενοι ξεπεράσουν τον αριθμό των επιτρεπόμενων απουσιών, μπορούν να αναπληρώσουν (κατόπιν συνεννόησης με τον διοργανωτή) τις χαμένες εισηγήσεις σε κάποιο μελλοντικό σεμινάριο. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι εκπαιδευόμενοι ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες απουσίες και δεν τις αναπληρώσουν, δεν θα λαμβάνουν και τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

9. Βεβαίωση παρακολούθησης:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου κι εφόσον οι εκπαιδευόμενοι είναι συνεπείς:

 • στις παρουσίες τους (να μην έχουν ξεπεράσει δηλαδή τις επιτρεπόμενες απουσίες του προγράμματος), και

 • στις οικονομικές τους υποχρεώσεις (θα πρέπει δηλαδή να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του σεμιναρίου),

 • ο διοργανωτής θα τους παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης του σχετικού σεμιναρίου.

10. Αξιολόγηση Εισηγητή / Σεμιναρίου:

Οι εκπαιδευόμενοι, με το πέρας του Σεμιναρίου, θα λαμβάνουν φόρμα αξιολόγησης, την οποία θα καλούνται να συμπληρώσουν, σημειώνοντας την άποψή τους καθώς και τυχόν παράπονα και επισημάνσεις για τους εισηγητές και το Σεμινάριο, που παρακολούθησαν.